Faq

Veel gestelde vragen

Frequently Asked Questions

Front-end ontwikkeling door middel van HTML, CSS, JavaScript.
Ons team van ontwikkelaars is gespecialiseerd in het creĆ«ren van gebruikersinterfaces met behulp van HTML, CSS en JavaScript. Ook bieden we mogelijkheden om dit te ontwikkelen met frameworks zoals React, Vue.js en Angular. Wij werken eraan om uw website of webapplicatie zo intuĆÆtief en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken met een aantrekkelijk ontwerp. Op deze manier kunnen uw bezoekers makkelijk navigeren en vinden wat ze zoeken.

PHP-ontwikkeling.
Bij Cypher Share hebben we diepgaande kennis van het PHP-framework en en zijn experts in het ontwikkelen van webapplicaties en -websites met behulp van PHP. Wij bieden oplossingen op maat voor uw bedrijf, van het opzetten van eenvoudige websites tot het bouwen van complexe webapplicaties met grote databases en geavanceerde functies.

Node.js-ontwikkeling.
Ook hebben wij hebben we ervaring met het bouwen van snelle en schaalbare server-side applicaties met behulp van Node.js. Wij bieden oplossingen op maat voor uw bedrijf, van het opzetten van een eenvoudige server tot het ontwikkelen van complexe realtime webapplicaties met geavanceerde functies en integraties.

API-ontwikkeling en -integratie.
Ons team van ontwikkelaars heeft ruime ervaring met het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van API's voor verschillende toepassingen en doeleinden. Wij zorgen voor een naadloze integratie van uw systemen met die van derden en bieden integratieoplossingen op maat voor uw bedrijf.

Backend en database ontwikkeling (SQL)
Onze ontwikkelaars zijn gespecialiseerd in het bouwen van robuuste en schaalbare backend-systemen met behulp van moderne programmeertalen zoals Node.js. Wij hebben uitgebreide kennis van database design en opzet, en zijn bekwaam in het schrijven van geoptimaliseerde SQL queries voor een snelle en efficiƫnte toegang tot uw data. We zorgen ervoor dat uw systeem veilig en betrouwbaar is, met hoge prestaties en maximale beschikbaarheid, wat een stabiele basis vormt voor uw webapplicatie of -website. Ook zijn er mogelijkheden oplossingen in Python the realiseren.

Dashboard-ontwerp en -ontwikkeling.
Bij Cypher Share bieden we ook services voor het bouwen van interactieve en responsieve dashboards voor het visualiseren van uw bedrijfsgegevens. Wij maken gebruik van moderne webtechnologieƫn zoals HTML, CSS, en JavaScript, evenals PHP, om krachtige en op maat gemaakte dashboards te bouwen die u helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen. Ook bieden wij mogelijkheden om dashboards te realiseren met frameworks zoals Vue.js en React.

Front-end development using HTML, CSS, and JavaScript.
Our team of developers specializes in creating user interfaces using HTML, CSS, and JavaScript. We also offer the possibility to develop with frameworks such as React, Vue.js, and Angular. We work to make your website or web application as intuitive and user-friendly as possible, with an attractive design. This way, your visitors can easily navigate and find what they are looking for.

PHP development.
At Cypher Share, we have in-depth knowledge of the PHP framework and are experts in developing web applications and websites using PHP. We offer customized solutions for your business, from setting up simple websites to building complex web applications with large databases and advanced features.

Node.js development.
We also have experience in building fast and scalable server-side applications using Node.js. We offer customized solutions for your business, from setting up a simple server to developing complex real-time web applications with advanced features and integrations.

API development and integration.
Our team of developers has extensive experience in designing, developing, and implementing APIs for various applications and purposes. We ensure seamless integration of your systems with those of third parties and offer customized integration solutions for your business.

Backend and database (SQL) development
Our developers specialize in building robust and scalable backend systems using modern programming languages such as Node.js. We have extensive knowledge of database design and setup and are proficient in writing optimized SQL queries for fast and efficient access to your data. We ensure that your system is secure and reliable, with high performance and maximum availability, providing a stable foundation for your web application or website. Python solutions are also available.

Dashboard design and development.
At Cypher Share, we also offer services for building interactive and responsive dashboards for visualizing your business data. We use modern web technologies such as HTML, CSS, and JavaScript, as well as PHP, to build powerful and customized dashboards that help you make informed decisions. We also offer the possibility to realize dashboards with frameworks such as Vue.js and React.

Een goede eerste indruk.
Een goede eerste indruk is goud waard. Uw website is vaak de eerste vorm van contact die een potentiƫle klant met uw bedrijf zal maken. Een strak professioneel design zorgt ervoor dat klanten eerder geloven in uw professionaliteit en zullen zo eerder een vertrouwd en veilig gevoel krijgen over uw bedrijf. Bezoekers zijn eerder geneigd door te klikken en uiteindelijk voor u service te kiezen in plaats van de concurrent.

Goede zoekmachine optimalisatie (SEO).
Een professionele website heeft een duidelijke structuur die bijdraagt aan uw zoekmachine optimalisatie (SEO) strategie. Dit verhoogt uw vindbaarheid op zoekmachines en zo ook uw positie in de markt.

Bepaalt de indruk voor de klantenservice.
Uw website is uw visitekaartje. Een duidelijke professionele website toont zekerheid en vertrouwen naar bezoekers en toont de kwaliteit die een klant kan verwachten in andere services in uw bedrijf.

Bouwt vertrouwen op.
Mensen vertrouwen slecht ontworpen websites niet. Een slecht design of verouderde informatie kan al genoeg zijn voor een potentiƫle klant om elders te kijken. Een strak design met juiste en up-to-date informatie geeft bezoekers meer vertrouwen om uw service of product af te nemen.

Uw concurrenten doen het ook.
Uw concurrenten maken gebruik van webdesign. Als u actief wilt blijven concurreren, is het cruciaal om een professioneel websiteontwerp te hanteren.

Creƫert consistentie.
Websiteontwerp is belangrijk omdat het helpt consistentie te creƫren. Consistentie in lettertypen, stijlen en lay-outs op elke pagina van uw website draagt vervolgens weer bij aan het vertrouwen in uw bedrijf.

The right first impression.
A good first impression is very important. Your website is often the fist thing your customers see. A good design and a professional look and feel will be important for the first impressions.

Search Engine Optimalisation. (SEO)
A professional website has a clear and correct structure. By applyign the correct structure and using the right keywords your website will rank higher on search engines. This increases your findability on search engines and your position in the market.

Creates a trustworthy feeling.
People don't trust poorly designed websites. Poor design or outdated content can be enough for a potential customer to look elsewhere. A sleek design with correct and up-to-date information gives visitors more confidence to purchase your service or product.

Your competitors have one too.
Your competitors probably have a website too. If you want to remain competitive, it is crucial to create and maintain a professional website.

Creates consistency.
Websites are important because they help create consistency. Consistency in fonts, styles, and layouts across every page of your website in turn builds trust in your business and branding.

Knelpunten
De automatisering van bedrijfsprocessen elimineert de knelpunten die leiden tot verloren tijd en inkomsten. Als gevolg ontstaat er verbetering in efficiƫntie en controle die zich verspreidt naar elk onderdeel van de organisatie - van verhoogde productiviteit en compliance tot betere klantervaring en prestaties.

Tijdbesparend
Automatisering van bedrijfsprocessen bespaart uw medewerkers veel tijd en stelt hen in staat slimmer te werken. Door terugkerende handelingen en taken te automatiseren en in uw website te integreren, hebben werknemers meer tijd om zich te concentreren op werk dat kritisch denken en creativiteit vereist.

Minimalisatie van fouten
In tegenstelling tot mensen vergeten computers niet. Bovendien worden ze nooit moe of afgeleid. Daarom helpt het automatiseren van processen bedrijven om de kans op menselijke fouten drastisch te verminderen.

Verbeterde standaardisatie
Verschillende medewerkers voeren dezelfde processen vaak op verschillende manieren uit. Automatiseringsoplossingen daarentegen volgen altijd dezelfde stappen om taken te voltooien en wijken hier nooit vanaf. Automatisering van bedrijfsprocessen helpen daarom processen te standaardiseren, consistente resultaten te behalen en de transparantie in de hele organisatie te vergroten.

Schaalbaarheid
Handmatige processen zijn niet schaalbaar genoeg en kunnen de bedrijfsgroei belemmeren. Het handmatig factureren van honderd klanten vereist bijvoorbeeld veel meer middelen dan het factureren van tien, en bedrijven kunnen dit niet altijd aan. Machines kunnen veel sneller meerdere taken tegelijk uitvoeren dan een mens. Daarom kunnen ze gemakkelijk een aanzienlijke toename van de werklast, vraag en het klantenbestand aan.

Hogere winst
Hoewel routinematige processen noodzakelijk zijn voor het functioneren van elk bedrijf, creƫren ze geen waarde voor uw klanten. Met automatisering van bedrijfsprocessen kan uw organisaties de winstgevendheid vergroten door meer tijd effectiever te besteden aan activiteiten die waarde toevoegen aan hun klanten.

Pain points
The automation of business processes eliminate bottlenecks that lead to lost time and revenue. As a result, improvements in efficiency and control will be noticed - from increased productivity to improved customer experience.

Saving time
Business process automation saves you or your employees a lot of time and enables them to work faster. By automating repetitive actions and tasks, employees have more time to focus on work that matters.

Minimizing errors
Unlike humans, computers don't forget. Plus, they never get tired or distracted. Therefore, automating processes helps companies to drastically reduce the chance of human error.

Better standards
Different employees often perform the same processes in different ways. Automated solutions, on the other hand, always follow the same steps to complete tasks and never deviate from them. Business process automation therefore helps standardize processes, achieve consistent results and increase transparency throughout the organization.

Scalability
Manual processes are not scalable enough and can hinder business growth. For example, manually billing 100 customers requires far more resources than billing 10, and companies cannot always handle it. Machines can perform multiple tasks at the same time and much faster than humans. Therefore, they can easily handle a significantly more workload.

Higher profit
While routine processes are necessary for any business to function, they do not create value for your customers. With business process automation, your organizations can increase profitability by spending more time on activities that add value to their business.

Veelal kunnen er administratieve processen beter worden ingericht. Dit kan veel tijd schelen. Het uitvoeren van deze taken wordt vaak gezien als een vervelende bijklus. Alleen maar fijn als dat uit handen wordt genomen.

Door het automatiseren kunnen soms ook de informatiestromen worden uitgebreid. Hierdoor kan er consequenter en frequenter worden gecommuniceerd met uw klanten. In plaats van vragende emails kunnen klanten bijvoorbeeld de status van hun bestelling zien via een tracking-link.

Administrative processes can often be better organized. This can save a lot of time. Performing these tasks is often seen as an annoying side job. Imagine a virtual assistent doing all this work for you.

Automation can sometimes add to the customer experience. This allows for more consistent and frequent communication with your customers. For example, instead of asking e-mails, customers can see the status of their order via a tracking link.

Ja, wij implementeren de code rechtstreeks op uw webserver. Hierdoor kunnen wij of andere later nog aanpassingen maken aan de code. Zo kunnen er verschillende processen stap voor stap geautomatiseerd worden.

Yes, we implement the code directly on your web server. This allows us or others to make adjustments to the code later. In this way, various processes can be automated step by step.

         Whatsapp Ons